Táto webová stránka používa súbory cookie
Používame cookies, aby vám tie najlepšie skúsenosti. Ak máte pokračovať v používaní našich webových stránok, budeme predpokladať, že ste radi, že prijímať všetky cookies na tejto webovej stránke.
×
Baštín 7, 956 18 Bošany, +421 948 708 081
 x 

Prázdny košík

Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok

Prevádzkovateľ internetového obchodu - predávajúci


AD Smart s.r.o.

Baštín 7, Bošany 956 18
IČO: 46 736 425 DIČ: SK2023544622
Obchodného register Okresného súdu Trenčín, vložka číslo: 28297/R
tel.: +421 948 708 081


ďalej len „dodávateľ“ „predajca“ „predávajúci“)

1. Kupujúci

Kupujúcim je spotrebiteľ, alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná vo svojom záujme, ako súkromná fyzická osoba, bez svojej obchodnej, alebo podnikateľskej či výkonu svojho povolania. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito ustanoveniami sa riadia Zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Zb., o ochrane spotrebiteľa.

Podnikateľom sa rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia a iná osoba, ktorá prevádzkuje obchodnú činnosť v zmysle príslušných oprávnení a povolení pre túto činnosť.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito ustanoveniami ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka.

2. Kúpna zmluva

Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky dodávateľom. Prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email kupujúceho. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno zmeniť, alebo rušiť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán, alebo na základe zákonných dôvodov.

Vzťahy a spory na základe zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky.

3. Kúpna cena

Všetky uvedené ceny v E-SHOPe sú zmluvné, aktuálne, platné a sú uvedené s 20% DPH.

4. Odstúpenie od zmluvy

V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Do uvedenej lehoty je kupujúci povinný doručiť písomné odstúpenie od zmluvy predávajúcemu.

Tovar je kupujúci povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, ak bude tovar vrátený v nekompletnom stave, alebo poškodený, predávajúci vrátenú cenu zníži o náklady spojené k odstráneniu takéhoto stavu na takomto tovare. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi do 15 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

5. Záručné podmienky

Neúplnú, alebo poškodenú zásielku kupujúci okamžite oznámi e-mailom na adresu predajcu, kupujúci spíše s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zašle e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Na predávaný tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov.

Miestom pre uplatnenie reklamácie: Baštín 7 , Bošany 956 18, Tel:+421 948 708 081

6. Spôsoby objednanie tovaru

a) Prostredníctvom E-SHOPu: Objednávku tovaru vytvoríte vložením tovaru do košíka a postupujete ďalšími krokmi k realizácii objednávky a potvrdení objednávky v systéme E-SHOPu. Po potvrdení objednávky, vám systém E-SHOPU zašle e-mailom informácie o jej stave, priebeh jej vybavovania a vyexpedovaní. V prípade, že by vami objednaný tovar nebolo možné dodať v stanovenej lehote, budete bezodkladne informovaní o možnom termíne dodania.

b) Telefonicky: Objednanie tovaru je možné vykonať aj telefonicky na telefónnom čísle +421 948 708 081.

c) E-mailom: písomne na kontaktný e-mail uvedený v kontaktoch týchto webových stránok

V objednávke je nutné uviesť presný názov tovaru, vaše meno, priezvisko, adresu dodania tovaru a číslo telefónu.

7. Zrušenie objednávky

Zákazník má právo odstúpiť od objednávky aj bez uvedenia dôvodu a to písomnou formou. Pokiaľ zruší objednávku dodávateľ, vždy uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť a vybaviť.

8. Možnosti platby

a) ON LINE platbou prevodom finančných prostriedkov ceny tovaru na obchodný účet dodávateľa. Pri tomto druhu platby sa tovar takémuto klientovi vyexpeduje prednostne.

b) Dobierkou - platba pri prevzatí tovaru do rúk prepravcu

9. Spôsoby doručenia

a) Osobný odber: Na adrese Baštín 7 Bošany 956 18, Pracovná doba: Po - Pia: 9.00 - 18.00 hod. So: 9.00 - 12.00 hod., TEL: +421 948 708 081

b) Doručenie na dobierku: Tovar je dodaný na vami uvedenú dodaciu adresu a platba prebieha dopravcovi pri odovzdaní tovaru.

10. Termíny doručenia

a) Osobný odber: nasledujúci pracovný deň, ak je tovar skladom. Ak tovar nie je skladom o termíne doručenia budete vyrozumený písomne e-mailom.

b) Prepravcom: Tovar ktorý sa nachádza skladom je odovzdaný prepravcovi nasledujúci pracovný deň. Prepravca doručí tovar v termínoch stanovenými jeho obchodnými podmienkami. Ak tovar nie je skladom o termíne doručenia budete vyrozumený písomne e-mailom.

11. Ceny dopravy

a) Osobný odber: na adrese dodávateľa zdarma.

b) Zásielky v Slovenskej republike: Cena sa môže v priebehu kalendárneho roka meniť v závislosti od vybraných poskytovateľov prepravných a poštových služieb. Aktuálne ceny prepravy sú vždy uvedené v objednávke tovaru.

c) Zásielky mimo Slovenskú republiku: Cena sa môže v priebehu kalendárneho roka meniť v závislosti od vybraných poskytovateľov prepravných a poštových služieb. Aktuálne ceny prepravy sú vždy uvedené v objednávke tovaru.

12. Reklamácie

Miestom pre uplatnenie reklamácie je adresa dodávateľa. Reklamáciu možno vykonať len v prípade, že je tovar v záručnej dobe. Dĺžka záručnej doby je štandardne 24 mesiacov. Dĺžka záručnej doby sa môže líšiť u spotrebného tovaru obvyklých životností a môže byť nižšia ako 24 mesiacov.

Reklamáciu vrátane odstránenia chyby predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohovore s kupujúcim.

Reklamovať je možné len taký tovar, ktorý je v záruke a zo strany kupujúceho nedošlo k:
- mechanickým poškodením tovaru
- používaním tovaru v klimatických a technických podmienkach v rozpore s návodom na jeho použitie
- tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním
- tovar bol poškodený prírodným živlami, alebo vyššou mocou

13. Bezpečnosť a ochrana informácií

Všetky osobné údaje sú dôverné a sú použité iba pre uskutočnenie plnenia zmluvy a nebudú inak zverejnené, alebo poskytnuté tretej strane s výnimkou expedície a platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, priezviska, telefónneho čísla a adresy dodania tovaru). Osobné údaje o kupujúcom sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Kupujúci uzatvorením objednávky (alebo registráciou - vytvorením obchodného konta) súhlasí so zhromažďovaním a spracovaním osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy.

14. Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok je platný od 17.12.2013.

Hlavné informácie

Sídlo spoločnosti

Adresa:
Baštín 7, 956 18 Bošany

Mail:
info@skadsmart.com

Telefón:
+421 948 708 081

Výber správnej veľkosti

Ak si nie ste istí svojou veľkosťou, môžete ju jednoduchým spôsobom zistiť pomocou štandardného krajčírskeho metra...

Ako si vybrať správnu veľkosť?

Poradiť?